Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Socialinė pedagoginė pagalba

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą kartu su jo tėvais (globėjais, rūpintojais),  užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai – mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai.

         Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjas – švietimo įstaigoje, dirbantis socialinis pedagogas, kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

         Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

       padėti mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;

       ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą;

       tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;

      padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

       konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;

       tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;

       prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei  asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;

       tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant mokinio teises ir teisėtus interesus;

       pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos  pagalbos mokiniui teikimą.

       Socialinė pedagoginė pagalba teikiama socialiniam pedagogui bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui ir kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene, kitais socialiniais partneriais.

        Socialinio pedagogo veikla grindžiama mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

        Socialinis pedagogas vadovaujasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.