Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Smurto ir patyčių prevencijos

PATVIRTINTA

Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V-65

 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos (toliau–Mokykla) smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarka (toliau–Tvarka) parengta vadovaujantis smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.
 2. Prevencija Tvarkoje suprantama kaip priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į (si) vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.
 3. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs su emocine mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų (toliau – mokyklos bendruomenės nariai) gerove, jų tarpusavio santykiais.
 4. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus mokyklos mokinius, padeda išvengti problemų (pvz., patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų mastą. Tiems mokiniams, kuriems visai mokyklai taikomos prevencijos priemonės yra nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ar (ir) programos, teikiama švietimo pagalba.
 5. Intervencija Tvarkoje suprantama kaip mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų mokyklos darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.
 6. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
 7. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai veikiančius komponentus: mokyklos veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą, mokinių pozityvių vertybių formavimą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) įtraukimą / įsitraukimą.

II SKYRIUS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA

 1. Mokyklos vadovas atsako už Tvarkos įgyvendinimą mokykloje, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos vaiko gerovės komisija.
 2. Mokykla puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias atitinka visų mokyklos darbuotojų elgesys ir veikla.
 3. Mokykla dėl elgesio taisyklių (normų), kuriose aiškiai reglamentuojamas tiek pozityvus / laukiamas, tiek neleistinas / nepageidaujamas mokinių elgesys, numatomi mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, vadovaujasi „Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka“ (Direktoriaus įsakymu 2015 m. gruodžio 15 d. Nr. V-108).
 4. Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta atsakomybė už emociškai saugios mokymo (si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą Tvarką.
 5. Visi mokyklos darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių.
 6. Su mokyklos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka pasirašytinai supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai.
 7. Mokykla, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su mokinių tėvais, vietos bendruomene, savivaldybėse esančiomis įstaigomis ar organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.
 8. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas:

15.1. nuosekliai ir reguliariai ugdomi mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai;

15.2. mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas  vykdomas:

15.2.1. integruojant į dalyko(-ų) ugdymo turinį;

15.2.2. integruojant į neformaliojo vaikų švietimo veiklas, organizuojant prasmingas, bendruomeniškumą, savanorystę, pilietiškumą, saviraiškų dalyvavimą skatinančias veiklas;

15.2.3. integruojant į klasių auklėtojų veiklas;

15.4. pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

 1. Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas:

16.1 mokykloje kuriama mokymo (si) aplinka, palanki asmenybės ūgčiai, kuriami pozityvūs, tarpusavio pagarba, parama ir pasitikėjimu, bendromis vertybėmis grįsti santykiai, puoselėjamos mokinių stiprybės ir galios, skatinami ir stiprinami bendrumo, tapatumo ir priklausymo mokyklos bendruomenei jausmai;

16.2. pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas yra nenutrūkstamas, cikliškas procesas, susidedantis iš nuoseklių penkių etapų:

16.2.1. mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais platformoje IQES online, apklausa, stebėjimu, pokalbiais, reguliariai renka informaciją apie mokymo (si) aplinkos saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas;

16.2.2. pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu rūpinasi mokyklos vadovas, mokyklos vaiko gerovės komisija, į šį procesą įsitraukia visi mokyklos bendruomenės nariai, sprendimų ieškoma kartu diskutuojant ir tariantis;

16.2.3. mokykloje vykdoma prevencijos ir intervencijos priemonė (toliau – Priemonė) – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS), siekiant spręsti identifikuotas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką, (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sutartis, 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. OP3-12);

16.2.4. Priemonės įgyvendinimą koordinuoja mokyklos vadovo paskirtas asmuo (Direktoriaus įsakymas 2016 m. spalio 13 d. Nr. V-75);

16.2.5. analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti Priemonės veiklas.

 1. Mokinių pozityvių vertybių formavimas:

17.1. mokiniai aktyviai dalyvauja kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir vertinamos, skatinamas bendruomeniškumas, mokinių saviraiška, dalyvavimas prasmingose veiklose;

17.2 sudaromos galimybės ir skatinamas mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų taikymas ir įtvirtinimas įvairiuose gyvenimo kontekstuose (pvz., skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje ir kt.).

 1. Tėvų įtraukimas / įsitraukimas:

18.1. skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo (si) aplinką mokykloje, įtraukiant juos į Priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, atstovavimą mokyklai vietos bendruomenėje;

18.2. tėvų konsultavimas, informavimas: vykdomas tėvų konsultavimas ir informavimas patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos mokykloje kūrimo klausimais.

III SKYRIUS

SMURTO IR PATYČIŲ INTERVENCIJA

 1. Mokyklos darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias:

19.1. reaguoja į bet kokius įtarimą keliančius veiksmus;

19.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles, 4 taisykles prieš patyčias (OPKUS);

19.3. fiksuoja pranešimo apie patyčias formoje (1 priedas), informuoja  patyčiose dalyvavusių mokinių klasių auklėtojus ir/ar socialinį pedagogą;

19.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus) ir/ar institucijas ( policiją, greitąją pagalbą);

 1. Mokyklos darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:

20.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;

20.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (policiją);

20.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją ir/ar socialinį pedagogą   apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešimo apie patyčias formoje (1 priedas) ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);

20.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

 1. Klasės auklėtojas gavęs informaciją apie įtariamas ar įvykusias patyčias:

21.1. patikrina gautą informaciją, nustatęs, kad tai patyčių atvejis, aiškinasi jo aplinkybes;

21.2. bendradarbiaudamas su kitų patyčių situacijos dalyvių klasės auklėtojais, socialiniu pedagogu organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;

21.3. registruoja patyčių atvejus ir vykdomas intervencines veiklas Tamo dienyne;

21.4. vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną;

21.5. nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į socialinį pedagogą ir/ar mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

 1. Socialinis pedagogas, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:

22.1. išsiaiškina situaciją, nustato, ar tai patyčių atvejis;

22.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose;

22.3 nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

 1. Vaiko gerovės komisijos nariai įvertinę turimą informaciją:

23.1. kviečia Vaiko gerovės komisijos posėdį;

23.2. numato intervencijos veiksmų planą, supažindina patyčias patyrusį ir jas vykdžiusį mokinį, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su planu ir jo nevykdymo pasekmėmis;

23.3. informuoja mokyklos direktorių apie esamą situaciją;

23.4. vykdo veiksmų plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja posėdžius situacijos pakartotiniam įvertinimui, esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;

23.5. jei veiksmų plane numatytos veiklos yra neefektyvios, kreipiasi į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo.

 1. Mokyklos direktorius užtikrina, kad mokiniai ir mokyklos darbuotojai turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą:

24.1. smurtą ir patyčias patyrusiems, smurtavusiems ir besityčiojantiems mokiniams  per 5 darbo dienas suteikiama psichologinė pagalba;

24.2. mokyklos direktorius, gavęs pranešimą, kad mokyklos darbuotojas patiria smurtą ar patyčias ar pats smurtauja ar tyčiojasi:

24.2.1. paveda analizuoti įvykį mokyklos Vaiko gerovės komisijai;

24.2.2. rekomenduoja darbuotojui patyrusiam smurtą ar patyčias ar pačiam smurtaujant ar tyčiojantis  kreiptis psichologinės pagalbos atitinkamam psichologinės pagalbos teikėjui, su kuriuo mokykla yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo;

24.2.3. darbuotojams psichologinė pagalba  pradedama teikti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto ar patyčių faktą, atvykus į atitinkamą pedagoginę psichologinę tarnybą arba atvykus pas atitinkamą psichologinės pagalbos teikėją, su kuriuo mokykla yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo.

IV. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
 2. Tėvai su šia tvarka supažindinami per Tamo dienyną. Tvarka primenama tėvų susirinkimo metu.
 3. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

 

_____________________________

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS