Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Priėmimo tvarkos aprašas

                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                     Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos

                                                                                         direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d.

                                                                  įsakymu Nr. V-73

 

PRIĖMIMO Į RASEINIŲ R. GIRKALNIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į Raseinių r. Girkalnio pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Raseinių r. Girkalnio pagrindinę mokyklą pagal pradinio, ir pagrindinio ugdymo programas. Aprašas nustato priėmimo kriterijus, į mokyklą priimamų asmenų prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 su vėlesniais pakeitimais, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 su vėlesniais pakeitimais, Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-255.
 3. Mokykla, komplektuodama klases (grupes), vadovaujasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir šiuo Aprašu.
 4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba mokyklai nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas kitiems mokslo metams. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičių patikslina:

4.1. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

 1. Mokyklai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.
 2. Priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius. Jis nustato dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), dokumentų, kuriuos turi pristatyti (pildyti mokykloje) priimamasis, sąrašą, jų registravimo tvarką ir paskelbia viešai.

 

 1. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO

PROGRAMAS KRITERIJAI

 

 1. Asmenys į mokyklą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas ir dokumentai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 2. Priėmimo į mokyklą kriterijai:

8.1. į mokyklos bendrąsias klases mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę Girkalnio darželyje lankę vaikai; mokiniai, mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą.

Į pirmąją klasę priimami atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vieneriais metais anksčiau;

8.2. jei mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriumi  bei vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

 1. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklą ir pritaiko šiems mokiniams bendrojo ugdymo programas;
 2. Asmuo, mokęsis užsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikus užsienio mokykloje įgytus pasiekimus įrodančius dokumentus. Prireikus – organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas.
 3. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Asmuo, pageidaujantis mokytis mokykloje, pateikia prašymą mokyklos direktoriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 metų mokinys – turintis vieno iš tėvų ( rūpintojų) raštišką sutikimą.
 5. Asmuo, atvykęs iš kitos mokyklos ir pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą, papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:

13.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

13.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

13.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus.

 1. Asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą mokyklos nustatyta tvarka ir terminais.
 2. Atvykusių iš kitų mokyklų mokinių prašymai mokytis priimami visus metus.
 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.
 4. Mokiniai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas priimami vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766.
 5. Prašymai ir kiti dokumentai pateikiami mokyklos raštinėje, tvarkomi ir registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.
 6. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą,  išduotą ne anksčiau kaip prieš metus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“).

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokyklos direktorius atsako už mokyklos bendruomenės narių supažindinimą su šiuo Aprašu.
 2. Klausimai, neaptarti šiame Apraše, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorius.
 4. Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________