Get Adobe Flash player
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

RASEINIŲ RAJONO GIRKALNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

2012 m. vasario 9 d.

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja atsakingų asmenų funkcijas grąžinant į mokyklą nelankančius, blogai pamokas lankančius mokinius, dirbant prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais, vykdant mokinių pamokų lankomumo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose apskaitą.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804); Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969); Vaikų sugrąžinimo į mokyklas gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2571 (Žin., 2005, Nr. 149-5454); Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, Nr. 45-2121); Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220); Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1393 (Žin., 2011, Nr. 99-4675), Raseinių rajono Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 2012 m. sausio 6 d. Nr. (5.3)A1-10 ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Nelankantys mokyklos mokiniai – mokiniai, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko mokyklos.

Blogai pamokas lankantys mokiniai – mokiniai, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia 15 ir daugiau pamokų.

Pateisinamasis dokumentas – dokumentas, oficialiai patvirtinantis praleistų pamokų priežastis.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITA

4. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne – elektroninio dienyno nuostatų nustatyta tvarka.

5. Pamokinės veiklos dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, elektroniniame dienyne – mokyklos nustatyta tvarka.

Praleistų pamokų skaičius atitinka savaitės dienos pamokų skaičių, esantį klasės pamokų tvarkaraštyje.

6. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis:

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius medicinos pažymą F 094/a apie ligą ar tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą (rekomenduojama pasirašius slaugytojai). Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teisinti pamokas ne daugiau kaip 4 dienas (paeiliui ne daugiau kaip 3 dienas) per mėnesį;

6.2. dėl tikslinių iškvietimų į Kauno karo prievolės centro Raseinių teritorinį skyrių, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariatą, Raseinių rajono apylinkės teismą, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, Raseinių pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan. (pateikus iškvietimą ar jo kopiją);

6.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų ligos, mirties ir pan.). Pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu, galima teisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį. Išimtinius atvejus numato mokykla;

6.4. dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose – vadovaujantis direktoriaus įsakymu arba suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Elektroniniame dienyne pažymima, kad mokinio nėra pamokoje;

6.5. dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose – suderinus su mokyklos direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Elektroniniame dienyne pažymima, kad mokinio nėra pamokoje;

6.6. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (Raseinių meno mokyklos, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro) iškvietimų – pateikus iškvietimą ar jo kopiją dalyvauti šventėse, konkursuose, varžybose ar kt. renginiuose.

7. Nesant pateisinamo dokumento, aprašo 6.1-6.3 ir 6.6 punktuose nustatytais atvejais, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

8. Pasibaigus mokslo metams informacija apie mokinių praleistas pamokas pateikiama Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui pagal priedą.

III. PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMĄ. ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR FUNKCIJOS

9. Mokiniai:

9.1. laikosi visų Mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

9.2. praleidę pamokas, per 2 darbo dienas, klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą;

9.3. dėl praleistų nepateisintų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) rašo paaiškinimą.

10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

10.1. privalo leisti vaiką mokytis pagal pradinio ugdymo programą, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

10.2. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (si) klausimus;

10.3. kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

10.4. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais, klasės vadovu, pedagoginiais darbuotojais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę pagalbą bei sveikatos priežiūros specialistais;

10.5. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, operatyviai informuoja klasės vadovą. Keisdami ugdymo įstaigą, prašyme tiksliai nurodo, į kokią ugdymo įstaigą vaikas išvyksta mokytis;

10.6. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną iki pamokų pabaigos apie neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą (jam nesant – socialinį pedagogą);

10.7. sistemingai, bet ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi elektroniniame dienyne.

11. Dalykų mokytojai:

11.1. mokyklos nustatyta tvarka pažymi elektroniniame dienyne į pamokas neatvykusius mokinius;

11.2. vykdo kitus susitarimus, kurie įteisinti mokyklos teisės aktuose.

12. Klasės vadovas:

12.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, 1 kartą per mėnesį (pasibaigus mėnesiui) klasės vadovas išspausdina mokinio lankomumo ataskaitas. Pasibaigus trimestrui/ pusmečiui, išspausdina trimestro/ pusmečio lankomumo ataskaitas;

12.2. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį pedagogą ir/ar mokyklos vadovus;

12.3. individualiai dirba su blogai pamokas lankančiais mokiniais;

12.4. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui ir tėvams (globėjams, rūpintojams) specialistais ir kt.;

12.5. parengia ir pateikia socialiniam pedagogui ataskaitas apie vadovaujamosios klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per mėnesį (pagal priedą 2). Mokyklos nustatyta tvarka, su ataskaitomis (trimestro ir/ar pusmečio, metinėmis) supažindina mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), klasėje dirbančius mokytojus, mokyklos vadovus;

12.6. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į klasei skirtą bylą, kuri saugoma iki kitų mokslo metų pradžios mokyklos nustatyta tvarka;

12.7. bendrauja su blogai pamokas lankančiais mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus (globėjais, rūpintojais) ir/ar mokinius į posėdžius, kur aptariamas mokinių elgesys;

12.8. mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, pažymi elektroniniame dienyne – elektroninio dienyno nuostatų nustatyta tvarka.

13. Mokyklos socialinis pedagogas:

13.1. telkia mokyklos bendruomenės narius ir socialinius partnerius lankomumo problemoms spręsti, dirba su rizikos grupės mokiniais;

13.2. organizuoja ir vykdo mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausas, susijusias su mokinių adaptacija, savijauta, saugumu mokykloje, žalingais įpročiais, planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą;

13.3. individualiai dirba su blogai pamokas lankančiais mokiniais;

13.4. bendradarbiauja su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio specialistais, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro specialistais socialiniam darbui ir kt.;

13.5. padeda klasės vadovui išsiaiškinti ir šalinti blogo pamokų lankomumo priežastis;

13.6. dalyvauja aptariant mokinio lankomumo problemas mokyklos savivaldos institucijose;

13.7. dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;

13.8. pateikia duomenis apie blogai pamokas lankančius mokinius Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų tvarkymo modulio pomodulio „Nelankantieji“ informacinėje programoje (ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį);

13.9. pateikia duomenis apie mokykloje registruotus, bet pamokų nelankančius mokinius Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų tvarkymo modulio pomodulio „Nelankantieji“ informacinėje programoje (iki einamojo mėnesio 5 d.);

13.10. kai nėra klasės vadovo, iš mokinių priima praleistas pamokas pateisinančius dokumentus ir/ar pasiaiškinimus.

14. Mokyklos vaiko gerovės komisija:

14.1. remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, mokyklos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina mokyklos ugdymosi aplinką, analizuoja mokinių ugdymosi poreikius, lankomumo problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

14.2. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti mokinius į mokyklą ir sėkmingai mokytis;

14.3. spręsdama konkretaus mokinio lankomumo problemas, renka informaciją iš mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų);

14.4. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) lankomumo užtikrinimo klausimais;

14.5. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba ir kt.) ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

14.6. vykdo mokyklos bendruomenės švietimą.

15. Mokyklos direktorius (direktoriaus pavaduotojas ugdymui):

15.1. Mokyklos direktorius:

15.1.1. užtikrina socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama – pagalba) teikimą mokykloje;

15.1.2. siekdamas gerinti pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;

15.1.3. mokiniui, praleidus be pateisinamos priežasties per mėnesį 15 ir daugiau pamokų 3 mėnesius paeiliui per mokslo metus bei mokyklai išnaudojus visas švietimo pagalbos teikimo galimybes, kreipiasi į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

15.1.4. užtikrina šio aprašo nuostatų įgyvendinimą mokykloje.

15.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių pamokų lankomumą:

15.2.1. inicijuoja mokyklos dokumentų, susijusių su lankomumu rengimą (pakeitimus), vykdo šių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;

15.2.2. prižiūri dokumentų, reglamentuojančių lankomumo veiklą, įgyvendinimą;

15.2.3. prižiūri, kaip pedagogai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir mokyklos nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagoginei bendruomenei, socialiniams partneriams ir kt.;

15.2.4. mokyklos nustatyta tvarka rengia bendras mokyklos ataskaitas apie mokinių pamokų lankomumą, su duomenimis supažindina mokyklos bendruomenės narius;

15.2.5. pasibaigus mėnesiui, mokyklos nustatyta tvarka analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo ataskaitas ir taikytas prevencijos priemones;

15.2.6. pasibaigus trimestrui (pusmečiui), mokslo metams, mokyklos lankymo situaciją analizuoja mokytojų tarybos posėdyje;

15.2.7. inicijuoja mokinių skatinimą už labai gerą mokyklos lankymą pasibaigus trimestrui (pusmečiui), mokslo metams;

15.2.8. pasibaigus mokslo metams apie mokinių praleistas pamokas pateikia informaciją Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui pagal priedą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mokykla, rengdama dokumentus, reglamentuojančius lankomumo apskaitą ir prevencinę veiklą, susijusią su lankomumo gerinimu, bei tobulindama lankomumo gerinimo procesus mokykloje, vadovaujasi šiame apraše įteisintomis nuostatomis.

Priedas 2

Girkalnio pagrindinė mokykla

Lankomumo a p s k a i t a

 

Klasė ……..                                                                                                                                         2013 m. ……………………. mėn.

Eil. Nr.

Mokiniai, kurie praleido be pateisinimo priežasties 15 ir daugiau pamokų.

Nepateisintų pamokų skaičius per mėnesį

Nelankymo priežastys

Klasės auklėtojo mokiniui taikytos prevencijos priemonės

Data

Priemonė

         

 

 

Klasės auklėtojas (-a)                                                                                  Parašas